พลิกล็อค

2525-2532
รายการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขว่า “มากกว่า หรือ “ น้อยกว่า” เป็นเกมโชว์ที่มีอายุถึง 8 ปี โดยพัฒนารูปแบบ และวิธีแข่งขันให้แปลกใหม่ เป็นระยะๆ จากพลิกล็อคธรรมดาก็เปลี่ยนเป็น“คู่หูพลิกล็อค” “พลิกล็อคเพชร” และพลิกล็อคเหนือเมฆ” ตามลำดับ
พิธีกร/นักแสดง
พิธีกร
รุ่นแรก - ไตรภพ ลิมปพัทธ์,  วาสนา เวชสิทธิ  และ  ดี๋  ดอกมะดัน
รุ่น 2 - ปัญญา นิรันดร์กุล ,รัชนู บุญชูดวง และ ดี๋ ดอกมะดัน
รุ่น 3 - ปัญญา นิรันดร์กุล และดี๋ ดอกมะดัน