งานแสดง แสง เสียง ต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

ในปี 2538 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมพระสวามีได้เสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในการนี้คณะรัฐบาลโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้จัดให้มีงานใหญ่ขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับ ซึ่ง เจ เอส แอล (ในขณะนั้น) ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินงานอันสำคัญนี้ โดยการจัดการแสดง แสง เสียง ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา แสดงถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคอยุธยาตอนต้นจนถึงตอนปลาย