การประปานครหลวง ชุด ต้นนํ้า

ภาพยนตร์โฆษณา: การประปานครหลวง ชุด ต้นนํ้า (1 นาที)
เพื่อให้ประชาชนรับรู้ภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ กปน. พร้อมทั้งได้ทราบถึงภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบใน
การดูแลสังคม
ให้บริการงานประปาที่มั่นคง ทั่วถึง สะอาดและเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึง
พอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ อันจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยสู่อนาคตที่สดใส ยั่งยืน