ดิจิตอลทีวี

ภาพยนตร์โฆษณา: ดิจิตอลทีวี 100% (6 ชุด)
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล โดยเนื้อหาโฆษณาจะนำเสนอใน 3 ประเด็น คือ เรื่องการติดตั้ง SET TOP BOX ที่ถูกต้อง การติดตั้ง
เสาอากาศนอกบ้านเพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดเรียงลำดับช่องรายการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล