Naturing the Planet

Category: Our Belief | June 17, 2021
Ali ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อไม่ทิ้งภาระให้ลูกหลาน ด้วยการหลีกเลี่ยงการเกิด single-used plastic ให้ได้มากที่สุด เราตั้งเป้าว่าใน 3 ปีข้างหน้า (2566/2023) เราจะนำกระบวน การ circular economy มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เราคำนวนเรื่องการลด carbon emission เลือกเก็บผลิตภัณฑ์ในห้องปรับอากาศ ทดแทนการนำสินค้าเข้าคลังหลายครั้ง ซึ่งผลพลอยได้คือ ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ควบคุมคุณภาพมาอย่างดี

Ali (อัลลี่) เราตั้งใจออกแบบกระบวนการทั้งระบบให้เป็นมิตรกับโลกและทุกชีวิตมากที่สุด (Safe to the planet) ผลิตภัณฑ์ของ Ali จึงมุ่งเน้นการใช้สารสกัดธรรมชาติ (Natural and Organic) ทดแทนสารสังเคราะห์ไม่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
share