Local-based Wisdom & Natural Science

Category: Our Belief | June 17, 2021
Ali (อัลลี่) นำศาสตร์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใช้ชีวิต เป็นห้องเรียน ห้องวิจัย ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบงานฝีมือ มุ่งเน้นหลักการใช้เฉพาะส่วนผสมที่จำเป็น (minimal ingredients) ตามมาตรฐานยุโรป

มาตรฐานที่เราใช้กำกับกระบวนการผลิตสินค้าประกอบด้วย

การทดสอบความระคายเคืองมาตรฐานญี่ปุ่น
ตราเครื่องหมายรับรองออร์แกนิค เช่น Ecocert, Organic Thailand
การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าตามกฎหมายกำหนด
share