Growing with Community

Category: Our Belief | June 17, 2021
เราทำงานด้วยการเติบโตไปพร้อม ผู้ปลูก ผู้ทำ ใช้ผลิตผลในไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรนักพัฒนา เราเชื่ออย่างสุดใจว่า วัตถุดิบที่ได้จากแผ่นดินและสายน้ำที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยผู้ตั้งใจ มีอัตลักษณ์และคุณภาพไม่แพ้ที่ไหนในโลก เราจึงกำหนดและขับเคลื่อนการสร้างแผนที่ผลผลิตทั่วประเทศ เป็นแกนนำริเริ่มเทคโนโลยีการสร้างวัตถุดิบตั้งต้นในประเทศ ทำให้เรามีทรัพยากรคุณภาพปริมาณมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบการเกษตรส่วนเกินในระบบ ผ่านการซื้อขายตรงในราคาที่เป็นธรรมต่อห่วงโซ่อุปทาน
share