เชื้อไม่ทิ้งแถว ! “รติวัลคุ์ ศรีมงคลกุล” ยึดจริยธรรมคู่การทำธุรกิจ